ابعاد کانتینر

ابعاد کانتینر 40 فوت

ابعاد کانتینر 40 فوت یخچال دار استاندارد

ابعاد کانتینر 40 فوت استاندارد

ابعاد کانتینر 40 فوت یخچال دار استاندارد (2)

ابعاد کانتینر 20 فوت

ابعاد کانتینر 20 فوت یخچال دار