دفتر گرگان

پایانه ریلی گرگان:
آدرس: گرگان، ایستگاه راه آهن گرگان، ضلع شرقی، پایانه ی ریلی شرکت آسپیان
تلفن: ۰۱۷۳۱۲۸۲۳۷۲

دفتر تهران

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، خیابان مینا، ساختمان قائم
تلفن: ۰۲۱۲۸۴۲۶۳۹۳