صفحه نخست آرد صادارتی
آرد صادارتی

در حال حاضر و با توجه به ممنوعیت واردات گندم و قیمت تمام شده بالا تولید آرد جهت صادرات با استفاده از گندم داخلی ، بهترین شیوه جهت انجام صادرات آرد، ورود موقت گندم میباشد. در بحث ورود موقت ،‌ امکان اخذ مجوز و انجام امور گمرکی برای شرکت های بازرگانی و تولیدی به لحاظ قانونی پیش بینی شده اما ضمانتی که گمرک از شرکت های بازرگانی دریافت میکند بسیار بیشتر از تولیدکنندگان می باشد و این موضوع انجام کار توسط شرکت های بازرگانی را با دشواری مواجه کرده .

این شرکت آمادگی دارد تا در صورت وجود تقاضا ،‌ نسبت به تولید آرد به صورت کارمزدی توسط کارخانجات طرف قرارداد که دارای مجوز برای ورود موقت هستند ، نماید . در ادامه جدول محاسبه تولید آرد ،‌ بر مبنای گندم ورودی به ازای یک تن ،‌ ارائه می گردد . 

در صورت نیاز به توضیح بیشتر ،‌با ما تماس بگیرید .

 جدول محاسبات گندم ، آرد وسبوس 

ردیف سبوس آرد 979/2
1 117/504 861/969 12 درصد
2 132/192 847/008 13/5درصد
3 156/672 822/528 16 درصد 
4 176/256 802/944 18 درصد 
5 186/048 793/152 19 درصد
6 205/632 773/568 21 درصد
7 225/216 753/984 23 درصد 

رطوبت 2 ٪


جستجو در سایت